Zasady pracy poradni od 4 maja 2020 r.

Zasady pracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Szczecinie od 04 maja 2020 r.
(kryteria, terminy, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej)

  1. Poradnia wyznacza telefonicznie terminy badań klientom oczekującym zgodnie datą odwołania badań (od 16 marca 2020 r.).

  2. Priorytet stanowią:

  • badania dzieci/uczniów niepełnosprawnych pod kątem wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczeń o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,

  • badania diagnostyczne związane z gotowością szkolną,

  • badania diagnostyczne związane z pierwszeństwem przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,

  • pozostałe umówione badania,

  • odwołane konsultacje i inne formy działalności.

  1. Zajęcia logopedyczne i terapie indywidualne nadal są wykonywane z wykorzystaniem metod i technik na odległość, w formie uzgodnionej z klientem.

  2. Zawieszona jest działalność innych form pomocy: warsztaty dla rodziców i nauczycieli, warsztaty dla uczniów i wszystkie terapie grupowe.