Skip to content

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Szczecinie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4, Szczecin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Poruszanie się bez użycia myszki- na dzień sporządzenia nie posiada wyraźnego podświetlenia.
 • Stosowanie czytników stron- nie jest przystosowana pod tym kątem.
 • Wielkość czcionki – nie ma możliwości powiększania lub pomniejszania .
 • Kontrast- nie ma możliwości wybrania kontrastu.
 • Zrozumiałość i czytelność treści – sposób prezentowania wpływa na lepszą czytelność i odbiór informacji.
 • Opisy alternatywne grafik i zdjęć – do umieszczanych grafik i zdjęć są dodane alternatywne opisy.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-01
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata PIejaś.
 • E-mail: ppp4@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 91 43 27 116

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 w Szczecinie
 • Adres: 71-246 Szczecin
  ul. E. Romera 6
 • E-mail: ppp4@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 91 43950 84

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 mieści się w budynku, którego administratorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Szczecinie.

Do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 4 prowadzi jedno wejście z poziomu I piętra, które nie jest zabezpieczone instalacją domofonową.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

W poradni nie ma toalet dostępnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Brak możliwości bezpośredniego skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Raport dostępności (kliknij na obrazek):

  Raport dostępnościRaport dostępności    Raport dostępności  Raport dostępności Raport dostępności