Skip to content

Opinie

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej;
 2. odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego;
 3. zwolnienia z nauki drugiego języka obcego;
 4. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej;
 5. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia;
 6. udzielania zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki;
 7. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy;
 8. pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej;
 9. zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu;
 10. braku przeciwwskazań do wykonania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych;
 11. objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu;
 12. objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce;
 13. specyficznych trudności w uczeniu się;
 14. której mowa w art. 16 ust.10 pkt. 2 lit. 1 (nauczanie domowe);
 15. inne opinie (min. od 1.09. 2017 r. zindywidualizowana ścieżka kształcenia).

Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka lub pełnoletniego ucznia.

Panel dostępności