Skip to content

Orzeczenia

Podstawy prawne działania Zespołu Orzekającego

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1743).

Niezbędna dokumentacja

Zespoły orzekają na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka. Formularz wniosku dostępny jest w sekretariacie poradni oraz do pobrania na stronie internetowej poradni (poniżej).

Do wniosku należy dołączyć dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności:

  • wydane przez specjalistów opinie,
  • dokumentację medyczną.

W przypadku wniosku o orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania, zaświadczenie lekarskie wg. wzoru (do pobrania w sekretariacie poradni).

W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenie określające możliwość dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu, wydane przez lekarza medycyny pracy.

  • posiadane wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych,
  • dokumentację szkolną: opinie nauczycieli, ostatnie świadectwo szkolne itp.

Dokumenty do pobrania: kliknij

Wnioski przyjmowane są w poradni:

we wtorki w godzinach 11.30 – 13.00
w czwartki w godzinach 14.00 – 17.00:

Rodzaje orzeczeń:

1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Orzeczenia wydaje się uczniom:

  • z niepełnosprawnością intelektualną, (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym),
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

2. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
4. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
5. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim,
6. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Badania specjalistyczne:

Jeżeli do wydania orzeczenia niezbędne jest przeprowadzenie badań psychologiczno-pedagogicznych lub logopedycznych przeprowadza się je w Poradni. Termin badań jest ustalany w dniu składania wniosku.

Termin posiedzenia Zespołu Orzekającego:

Termin zespołu ustala dyrektor Poradni. Rodzic/ prawny opiekun jest informowany pisemnie o terminie posiedzenia zespołu.

Obecność rodziców:

Rodzic może wziąć udział w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko w sprawie dziecka.

Termin odebrania orzeczenia:

Orzeczenie albo opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju doręcza się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia posiedzenia zespołu. Dokumenty są przygotowane do odbioru w sekretariacie Poradni.

Odwołanie od orzeczenia:

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Kuratora Oświaty za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołanie należy złożyć w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4.

Panel dostępności