Zasady pracy w poradni od 12 marca 2020 r.

 1. Wizyta z dzieckiem w poradni odbywa się na wyłączną odpowiedzialność rodzica/prawnego opiekuna, specyfika pracy poradni nie jest w stanie zapewnić pełnego bezpieczeństwa sanitarnego (oprócz zachowania podstawowych zasad higieny).
 2. Z dniem 12 marca 2020 zostają odwołane:
  – wszystkie zajęcia i spotkania dla rodziców,
  – terapia logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna,
  – zajęcia dla nauczycieli,
  – zajęcia na terenie szkół i placówek, tj. warsztaty dla uczniów, pogadanki, rady pedagogiczne, konsultacje.
 3. Działalność diagnostyczna przebiega w ograniczonym zakresie, badania u psychologa i pedagoga poprzedzone są wstępną  kwalifikacją dokonywaną w formie telefonicznej lub w formie pisemnej ankiety wypełnianej przed badaniem przez rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Wydawanie dokumentów:
  – Orzeczenia i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju będą przesłane wnioskodawcom listownie za potwierdzeniem odbioru,
  – Pozostałe opinie i informacje będą do odbioru w sekretariacie po 25 marca 2020.
 5. W godzinach pracy udzielane są przez specjalistów poradni telefoniczne konsultacje dla rodziców.
 6. Bieżące informacje będą umieszczane na stronie internetowej poradni ppp4.szczecin.pl